image/svg+xml
image/svg+xml

Araştırma ve Bitirme Projeleri

  

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILLARI İÇİNDE
DANIŞMANLARI  TARAFINDAN YAPTIRILAN BİTİRME TEZLERİ KONULARI

Evsel Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği; Bartın Üniversitesi Yerleşkesi Örneği

Bartın İli Motorlu Taşıtlarından Kaynaklı Hava Kirliliği Ve Emisyon Envanterlenmesi

Bartın Üniversitesi Yerleşkesi Atıksularının Karakterizasyonu Ve Biyolojik Arıtımının İncelenmesi

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin İncelenmesi: Bartın İlindeki Durum

Manyetik Alan Kullanarak Emisyonsuz Isınma Sistemi Tasarımı

Prototip Rüzgâr Türbini Kullanılarak Temiz Enerji Eldesinin Araştırılması

Anaerobik Arıtım İle Biyogaz Eldesi

Kağıt Fabrikası Atıksularının Ardışık Kesikli Reaktörlerle Biyolojik Arıtımı

Bartın İlinde Toprak Kirliliğinin Araştırılması

Bartın İli Su Kaynaklarının Değerlendirilmesi Ve İçme Sularında Renk Tayini

Küresel Isınma Ve Sera Etkisi

Doğa Dostu Yeşil Ev

Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Geri Dönüşümü

Toprak Kirliliğinin Araştırılması

Türkiye’de ve Dünyada Çevre Mühendisliği Eğitimi

Bor Mineral ve Bileşiklerinin Tohum Çimlenmesine Etkisi

Avrupa Birliği Sürecinde Türkiyedeki Çevre Politikaları ve Sürdürülebilirlik

Tekstil Atıksularındaki Boyarmaddenin Adsorpsiyon Yöntemi ile Giderimi

Tekstil Atıksularının Biyolojik Arıtımı

Yüzme Suları Kriterleri ve Mavi Bayrak Uygulaması

Karakaya 86 Kataforez Kaplama ve Çevresel Değerlendirme

Ambalaj Atıkları ve Toplama Ayırma Tesisi Kurulumu Bartın İli Örneği

Elektronik Atıklar ve Geri Dönüşümleri

Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Doğa Dostu Dostu Yeşil Ev

Doğal Arıtım Yöntemleri

Küresel İklim Değişikliği

Liç Uygulamaları ve Çevresel Etkileri (Krom Cevheri Çıkartılması ve Çevreye Etkileri)

Adsorpsiyon Yönteminin Boya İçeren Endüstriyel Atıksuların Arıtımında Kullanılması

Deri Sanayinin Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi

Çevre Mühendisliği Eğitim Gelişimi ve Küreselleşme

Bartın Kenti İçme Suyu Kalitesinin Bazı Fiziksel-Kimyasal Parametrelerle Değerlendirilmesi

Bartın İli Toki Yerleşkesi C1,C2,DY4 ve DY6 Bloklarında Katı Atık Karakterizasyonu

Bartın İlindeki Mevcut Vahşi Depolama Sahasının İncelenmesi Ve Alternatif Katı Atık Bertaraf Tesisi Projesi

Yeraltı Çöp Konteyner Sistemleri

Kutlubey Yazıcılar Kampüsü İçin Katı Atık Düzenli Depolama Sahasının İncelenmesi Ve Düzenli Depolama Sahası Yapım Projesi

Bitkisel Atık Yağlardan Biyodizel ve Sabun Üretimi

Bartın İli Ağdacı Kampüsü KYK Deşarj Alanındaki Evsel Atıksuların Bitkilerle Doğal Arıtımı

Tıbbi Atıkların Karakterizasyonu Bartın Devlet Hastahanesi Örneği

Ülkemizde Ambalaj Atıklarının Karakterizasyonu Bertarafı ve Geri Kazanımı

Rüzgâr Enerjisinin Türkiye’deki Önemi

Tekstil Sanayi Atık Sularının Arıtılması

Bartın Üniversitesi KYK Atıksularının Karakterizasyonu ve Su Mercimeği (Lemna Minor L.) ile Arıtılabilirliği

İlkokullarda Geri Dönüşüm Tanıtımı ve Çevre Bilinci Kazandırılması Projesi

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Arasında Rüzgâr Enerjisinin Yeri ve Türkiye Açısından Önemi

Sızıntı Sularının Evsel Atıksularla Birlikte Elektrokoagülasyon Prosesi ile Uygun Ph’ta Arıtılabilirliğin İncelenmesi

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Bitkisel Atık Yağlardan Biyodizel ve Sabun Üretimi

Ergene Nehrinin Doğal Arıtımı ve Bitkiler Üzerindeki Etkisi

Bartın İli Ortam Gürültü Kirliliğinin Karşılaştırılması ve Haritalandırılması

Evsel Atıksu Arıtma Tesisi İşletilmesi ve Projelendirilmesi

Atıksuların Koagülasyon-Floküyasyon ile Arıtılabilirliğinin İncelenmesi

Herbisit, Fungisit, Rodentisit ve İnsektisitlerin Genel Özellikleri ve Sınıflandırılması

Koagülasyon- Flokülasyon Prosesi ile Bartın İli Kredi ve Yurtlar Kurumu Atıksuyunun Arıtımı

Tıbbi Atıkların Karakterizasyonu

Bartın İlinin OBS Atıksuyunun Elektrokoagülasyon Yöntemi ile Arıtım

Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Kapalı Ortam Gürültü Haritalarının Oluşturulması (Bartın İli OBS Örneği)

Kırmızı Kaliforniya Solucanı (Lumbricus Rubellis ve Eisenia Foetida) İle Organik Gübre Üretimi

Termik Santraller ve Oluşan Atıkların Geri Kazanılması

Rüzgâr Enerjisi ve Çevresel Etkileri

 

Rüzgâr Enerjisi ve Amasra İlçesi Rüzgâr Potansiyeli

Termik Santraller ve Çevresel Etkileri

Bartın İli Evsel Atık Bitkisel Yağ Potansiyelinin Araştırılması ve Biyodizel Üretimi

Rüzgâr Enerjisi ve Çevresel Etkileri

Elektromanyetik Kirlilik ve Zararlı Etkileri

Bartın İli Çevre Bilinci Araştırması

Jeotermal Enerji ve Çevresel Etkileri

Altın Madenciliği ve Çevresel Etkleri

Bartın Üniversitesi Öğrencilerinin Sigara Kullanım Potansiyelinin Araştırılması

Amasra (Bartın) İlçesi Dalga Enerji Potansiyelinin Belirlenmesi

Bartın İli Ticari Atık Bitkisel Yağ Potansiyelinin Araştırılması ve Biyodizel Üretimi

Nanoteknoloji ve Çevresel Uygulamaları

Bartın Üniversitesi Yeni Kampüs Alanı İçin Yenilenebilir Enerji Potansiyelinin İncelenmesi

Bor Mineralinin Çevre ve Canlılar Üzerindeki Etkileri

Elektrokimyasal Arıtım Yöntemleri

Gıda Ambalajlarının Çevresel Etkileri ve Kanser

Çevre Bilinci Anketinin Lise Son Sınıf Öğrencilerinde Uygulanması

Bartın İli Evsel Katı Atıklardan Geri Kazanılabilir Maddelerin Potansiyelinin Araştırılması

Bartın Çayı’nın Su Kalitesinin İncelenmesi

Bartın İli Çevre Sorunları ve Hane Halkı Çöp Eğilim Seviyelerinin Belirlenmesi

Bartın İli Ticari Katfaı Atıkların Geri Kazanılabilir Maddelerin Potansiyelinin Araştırılması

Yağmur Suyunun Kullanım Alanları

Bartın Kanalizasyon ve Atık Sularından Kaynaklanan Koku Giderimi

Atık Lastiklerden Piroliz Yöntemi İle Enerji Elde Edilmesi

İçme ve Kullanım Sularındaki Flor ve İyot Konsantrasyonuna Dayalı Sorunlar, Önlemleri ve Bartın İlinin Bu Açıdan İrdelenmesi

Mermer Madenciliğinin Çevresel Etkileri

Yeşil Bina – Yeşil Çatı Sistemleri ve Çevresel Etkileri

Bartın Yeraltı İçme Suyu Şebekesi Ve Asbestli Borular

Bartın İli Çevre Sorunları Ve Ticarethaneler Çöp Eğilim Seviyelerinin Belirlenmesi

Atık Çamurdan Gübre Üretimi ve Farklı Gübrelerin Fasulye Morfolojik Özelliklerine Etkileri

 

 

Demir Çelik Endüstrisinde Hava Kirliliği Emisyon Tahmini

Çimento Fabrikalarının Hava Kirliliğine Etkisi

Çimento Fabrikalarında Oluşan Hava Kirletici Emisyonlarının Belirlenmesi ve Hava Kirliliği Kontrol Teknolojilerinin İncelenmesi

Katı Atıklardan Enerji Üretimi

Boya Endüstrisi

Karbon Ayak İzi

Endüstriyel Atıksuların Arıtım Yöntem ve Metotları

Termik Santraller ve Çevresel Etkileri

Arıtılmış Atık Suların Tarım Alanında Sulamada Kullanılması

Bartın Çayı Su Kalitesinin Fizikokimyasal Parametrelerle Araştırılması

Yenilenebilir Enerji

Nükleer Enerji ve Çevresel Etkileri

İstanbul, Bartın ve Karabük İllerinde Hava Kalitesinin Değerlendirilmesi

Tehlikeli Atık Yakma Tesislerinde Oluşan Hava Kirletici Emisyonları ve Kontrol Teknolojileri

 

İnsektisit Azınphos-Methylin Bartın Çayında Kalıntı Analizi

Bartın İlinde En Yaygın Kullanılan Pestisitler

Bartın Çayında Sülfat ( SO4 2- ) Parametresinin İncelenmesi

Atıksulardan Ağır Metallerin Uzaklaştırılması

Bartın Çayında Fosfat ( PO4 3-) İyonu Parametresinin İzlenmesi

Bartın Çayının Mevsimsel Olarak Sertliğinin İzlenmesi

Herbisit, Fungisit , Rodentisit ve İnsektisitlerin Genel Özellikleri ve Sınıflandırılması

Bartın Çayında Klorür ( Cl-) İyonu Parametresinin İzlenmesi

İleri Arıtım Teknolojileri Ve Çevre Mühendisliğindeki Yenilikler

Atıksu Arıtma Tesisi Tasarımı

Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi

Bartın İlinin İçme(Kavşak Suyu) Ve Kullanım Suyu Kalitesinin İncelenmesi

 

 

Çevresel Etki Değerlendirilmesi

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Çevresel Etkileri

Uzaktan Algılama Teknolojisi Kullanılarak Beydağ Barajındaki Su Parametrelerinin İncelenmesi

Ülkemizde Bor ve Çevresel Etkileri

Bartın İl Merkezindeki Gürültü Kirliliği Belirlenerek Gürültü Haritasının Oluşturulması

İklim Değişikliği Ve Olası Etkileri

Bartın Kentiçi Tarafiğindeki Araç Kaynaklı Gürültü Kirliliğine Yönelik Ön Çalışma

Otel Ve Restoran Personelinde Çevresel Davranış (Bartın-Amasra Örneği)

Atık Çamurdan Gübre Üretimi Ve Farklı Gübrelerin Fasulye Morfolojik Özelliklerine Etkileri

Bartın İli İçme Suyu Örneklerinin Fiziksel Ve Kimyasal Analizi

Biyoyakıt Üretiminin Gelişimi,Teknolojisi Ve Sürdürülebilirliğinin Değerlendirilmesi

Hava Kirliliğinin Bitkilerinin Etkileri

Bartın İli Kuyu Sularında Nitrat Ve Nitrit Tayini